Återvinningsguide

Bli ett proffs på återvinning och sortera rätt

Har du någon gång tvekat på vilket kärl du ska slänga dina förpackningar eller annat material som uppstår på din arbetsplats, och funderat på om du återvinner på rätt sätt? Det är inte lätt att veta hur olika material ska sorteras och alla är heller inte helt säkra på varför man egentligen ska återvinna. Vi har därför tagit fram guider som hjälper dig bli en mästare på sortering. Men först vill vi berätta om varför man ska återvinna och varför det är viktigt att sortera rätt.

Varför ska jag återvinna?

Återvinning är en viktig och nödvändig process för att minska vår påverkan på miljön och bevara naturresurserna för framtida generationer. Genom att sortera och återvinna material istället för att slänga dem i soporna kan vi bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, minska avfallet som hamnar på deponier och minska behovet av att utvinna och producera nya råvaror.

En av de främsta fördelarna med återvinning är att det minskar mängden avfall som hamnar på soptippar och deponier. Genom att återvinna kan vi omvandla använda material till nya produkter istället för att de ska bli permanenta avfall. Detta minskar behovet av att utvinna och tillverka nya material, vilket sparar energi och resurser. Dessutom minskar utsläppen av växthusgaser och föroreningar som genereras vid produktionen av nya material.

Med oss återvinner ni utan utsläpp från olja och fossila bränslen. Alltså, 100% grönt.

Ekonomiska fördelar

Återvinning har även ekonomiska fördelar. Genom att återvinna material kan vi minska kostnaderna för avfallshantering och sophantering. Återvunna material kan också användas som råvaror i produktionen, vilket minskar behovet av att köpa nya material till högre kostnader. Dessutom kan återvinningsindustrin skapa nya arbetstillfällen och bidra till den ekonomiska tillväxten.

Sortering av avfall

Att sortera rätt är avgörande för att optimera återvinningsprocessen och maximera fördelarna av återvinning. Här är några skäl till varför korrekt sortering är viktig:

 1. Effektiv återvinning: Genom att sortera det du slänger korrekt underlättas återvinningsprocessen. Material som har sorterats på rätt sätt kan enkelt separeras och bearbetas för att återvinnas. Detta sparar tid, energi och resurser som annars skulle ha gått till att sortera och rengöra felaktigt sorterat avfall.
 2. Kvalitet på återvunna material: Rätt sortering leder till högre kvalitet på återvunna material. När materialen är korrekt sorterade blir de mer rena och fria från föroreningar. Detta är viktigt eftersom högkvalitativa återvunna material kan användas för att producera nya produkter av hög kvalitet. Om materialen är felaktigt sorterade kan de vara förorenade eller innehålla oönskade ämnen, vilket kan minska värdet och användbarheten av de återvunna materialen.
 3. Minskar förorening och avfallshantering: Genom att sortera rätt minskar vi risken för att oönskade ämnen hamnar i återvinningsprocessen. Om felaktigt sorterade material blandas med återvinningsbara material kan det förstöra hela partier av återvinningsbara material eller leda till att de återvunna produkterna blir förorenade. Dessutom minskar korrekt sortering behovet av att skicka avfall till deponier och förbränningsanläggningar, vilket minskar miljöpåverkan och de negativa hälsoeffekterna av avfallshantering.
 4. Rätt användning av resurser: Genom att sortera rätt kan vi säkerställa att varje material används på rätt sätt och går till rätt återvinningsprocess. Till exempel kan glas återvinnas till nya glasprodukter, papper kan återvinnas till nytt papper och plast kan återvinnas till nya plastprodukter. Genom att använda materialen på rätt sätt minskar vi behovet av att utvinna och producera nya råvaror, vilket sparar naturresurser och minskar energiförbrukningen.
 5. Att följa lagar och regler: I många länder och regioner finns det lagar och regler som kräver korrekt sortering av avfall. Genom att sortera rätt följer vi inte bara lagstiftningen utan också ansvariga förvaltningsorgan och myndigheters riktlinjer för avfallshantering och återvinning. Detta hjälper till att upprätthålla ordning och säkerställa en effektiv och hållbar avfallshantering.

Sammanfattningsvis är korrekt sortering av avfall viktig för att säkerställa en effektiv och hållbar återvinningsprocess, producera högkvalitativa återvunna material, minska förorening och avfallshantering samt använda resurser på ett hållbart sätt. Genom att sortera rätt tar vi ett viktigt steg mot att skapa en mer cirkulär ekonomi och bevara våra naturresurser för framtida generationer.

Visste du att…

 • Genom att återvinna aluminium och stål sparas 95%, respektive 80%, av den energi som behövs för att göra ny aluminium och nytt stål
 • Plastförpackningar kan gå till återvinning upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning
 • Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med glas från ny råvara
 • Pappersfibrer kan gå till återvinning 5-7 gånger innan fibrerna är utslitna
 • Glas, aluminium och stål kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust

Hur återvinner man då varje produkt? Jo, låt oss berätta mer om detta i våra guider

 • Brännbart avfall: Brännbart avfall, energiåtervinning, sorteras i separata behållare och ska i största möjliga mån innehålla sådant som inte går att återvinna.
 • Elavfall: Elavfall, som ibland också benämns som elektroniskt avfall och ofta förkortas som e-avfall eller e-skrot, hänvisar till avfall från elektroniska enheter och utrustning som inte längre är i bruk eller har blivit föråldrade.
 • Färgat glas: Färgat glas är en typ av glas som har tillsatts färgämnen under tillverkningsprocessen för att ge det en specifik färg.
 • Farligt avfall: Farligt avfall utgörs av en mängd olika avfallsvarianter och det är viktigt att denna typ av avfall sorteras ut för att eliminera faror och risker.
 • Grovavfall: Grovavfall refererar till större och ofta tyngre typer av avfall som inte lämpar sig för den reguljära avfallshanteringen på grund av dess storlek eller vikt.
 • Kontorspapper: Kontorspapper används dagligen i arbetsmiljöer över hela världen för att kommunicera information, arkivera dokument och utföra olika administrativa uppgifter.
 • Ljuskällor: Återvinning av lampor minskar mängden farligt avfall som hamnar på deponier och möjliggör återvinning av värdefulla material som glas och metaller.
 • Lysrör: Lysrör är en typ av elektrisk ljuskälla avsedd för belysning som fungerar genom urladdning av gas i ett rör av glas eller kvartsglas.
 • Metall: Metallprodukter eller komponenter som inte primärt är avsedda för förpackningar bör sorteras separat och inkluderar bland annat verktyg, skruvar eller kontorsstolar i mestadels metall.
 • Ofärgat glas: Ofärgat glas, ofärgade glasförpackningar, även känt som klarglas eller vitt glas, är en typ av glas som saknar tillsatta färgämnen.
 • Plast: Plastförpackningar är behållare av plast som används för att skydda och lagra varor.
 • Restavfall: Restavfall, ibland kallat blandavfall eller hushållsavfall, är den del av avfallet som återstår efter att man har genomfört andra former av återvinning, återanvändning och källsortering.
 • Sekretesspapper: I och med GDPR- och personuppgiftslagen är det viktigare än någonsin att säkerställa att känslig information inte delas med obehöriga eller hamnar i orätta händer.
 • Småbatterier: Småbatterier är batterier som används i en mängd olika elektroniska enheter, inklusive fjärrkontroller, klockor, hörapparater, leksaker och små elektroniska apparater.
 • Wellpapp, kartong & tetra: Återvinning av wellpapp, ofta identifierad som vågad papp eller kartong, är en viktig komponent inom pappersåtervinning och materialhantering.