Vår kvalitets- och miljöpolicy

Office Recycling Sverige AB skall erbjuda kunden ett miljömässigt optimalt alternativ för återvinning av kontorsavfall och vi skall utifrån egna resurser och förutsättningar i verksamheten arbeta med ständiga förbättringar utifrån kvalitets- och miljöperspektiv.

Vi ska kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten i syfte att förebygga och minska den negativa påverkan på miljön som vår verksamhet ger upphov till, framförallt allt de luftemissioner som genereras av våra fordon.

Vår ambition är att utifrån företagets resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga lagar, förordningar och kundkrav.

Vår viktigaste resurs, personalen, ska ha en god arbetsmiljö och uppleva sitt arbete och som meningsfullt, positivt och stimulerande. Arbetsklimatet ska präglas av respekt för olikheter och kränkande särbehandling får inte förekomma.

Detta skall vi uppnå genom att vi bland annat:

● Nyttjar moderna och miljöanpassade fordon som drivs av förnyelsebara bränslen som Biogas 100 och El.
● Strävar efter en transportplanering som innebär att tomkörning minimeras.
● Utföra tjänster som motsvarar kunders krav på leveranskapacitet, tidspassning samt övriga kvalitets- och miljökrav.
● Bidra till att våra kunder minskar utsläpp och sin negativa miljöpåverkan.
● Göra bra kvalitets- och miljöval i samband med inköp.
● Kontinuerligt utbildar och informerar medarbetare i kvalitets- och miljöfrågor.

Stockholm 14/6 2017
Philip Eklöf, VD

 

Ladda ner dokument:

ISO9001 – kvalitetscertifikat
ISO14001 – miljöcertifikat