Varför du måste återvinna på kontoret!

För miljöns skull 

Allt avfall var en gång nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts livscykel sker i de allra flesta fallen vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det absolut bästa för miljön om avfallet inte uppstår alls.

För att få tid och pengar över till annat 

Genom att förebygga avfall kan både inköpskostnader och avfallsavgifter sänkas. Detta gör att pengarna istället kan användas till kärnverksamheten. Du sparar också tid som annars måste läggas på att hantera produkter och avfall. När behoven av avfallsutrymmen minskar kan du dessutom nyttja lokalerna effektivare - och på så sätt förbättra arbetsmiljön.

För att nå mål och följa lagen 

Genom att förebygga avfall följer du lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella och lokala miljömål. Enligt EU:s avfallshierarki ska avfallsmängderna minskas, vilket anges i bland annat det nationella miljömålet "God bebyggd miljö" och i kommunernas lokala avfallsplaner.

Hur mycket slängs på kontor? 

En kontorsanställd genererar mellan 50 och 200 kilo avfall per år, exklusive grovavfall, enligt avfallsstatistik. Den största delen av kontorsavfallet utgörs av kontorspapper och restavfall (brännbart avfall som slängs i soppåsen). Det slängs också mycket matavfall och förpackningar på kontor som skulle kunna återvinnas! 

Klimatpåverkan från kontorsavfall

Produkterna som blir avfall har belastat klimat och miljö under hela sin livscykel, vid utvinning av råvaror, tillverkning, användning och slutligen avfallshantering. Den totala klimatpåverkan över en livscykel skiljer sig åt mellan olika typer av avfall. 

Störst klimatpåverkan per kilo har elavfall, därför är det otroligt viktigt att se över era elavtal och hur ni konsumerar el. Därefter förpackningar och produkter som innehåller mycket metall och plast. Det är även viktigt att minska restavfall och matavfall för att utplåna hushållssopor. 

Konkreta tips för att minska ditt företags klimatavtryck: 

  • Välj ett grönt elavtal
  • Återvinn på jobbet och försök att utrota hushållssopor - se alternativ här
  • Välj miljövänliga resor
  • Minska på konsumtion och välj miljövänliga produkter

Ta del av vårt nyhetsbrev - Gör som 4500+ andra och ta del av vårt fantastiska nyhetsbrev som går ut en gång i månaden.

Fyll i din uppgifter i formuläret nedan så är det klart!