Vår verksamhetspolicy

Office Recycling skall erbjuda kunden det miljömässigt bästa alternativet för återvinning av kontorsavfall och vi skall utifrån egna resurser och förutsättningar i verksamheten arbeta med ständiga förbättringar utifrån kvalitets- och miljöperspektiv.

Vi ska kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten i syfte att förebygga och minska den negativa påverkan på miljön som vår verksamhet ger upphov till, framförallt de luftemissioner som genereras av våra fordon.

Verksamheten skall sträva efter hållbar verksamhetsutveckling utifrån det ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektivet.

Den ekonomiska aspekten innebär att ett företag måste fungera långsiktigt ekonomiskt för att vara hållbart. Detta innebär att företagets inkomster, resurser, finansiering och utgifter ska tas i beaktning och därmed är det intressant att optimera företagets vinster och lönsamhet men även produktionskostnader, lönekostnader och alternativkostnader.

Den sociala aspekten utgår ifrån hur Office Recycling påverkar människor både internt i företaget och även externt mot samhället. Inom detta ingår hur säkra företagets processer och produkter påverkar människors hälsa och hur mycket, samt arbetsmiljön för de anställda både inom företaget och hos underleverantörerna. Interna policyer och regelverk finns för att värna om medarbetarnas ergonomi, lastning/lossning, risker, trafikolyckor, kajregler, sekretesshantering, m.m.

Den miljömässiga aspekten handlar om den negativa påverkan på miljön ett projekt eller en produkt har under hela livscykeln. Med livscykel för ett projekt eller en produkt tas faktorer i beaktning som den energikälla som används, vilket material och därmed vilka naturresurser som används, användning av fossila bränslen, optimering av transportekonomin, samt mängden avfall som sorteras och hanteringen av avfallet.

Vår ambition är att utifrån företagets resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga lagar, förordningar, kundkrav och kundförväntningar.

Detta skall vi uppnå genom att vi bland annat:

● Att nyttja moderna och miljöanpassade fordon
● Alla våra transporter körs endast på Biogas 100, vilket är ett till 100% fossilfritt bränsle
● Våra tjänstemän har endast elbilar som tjänstefordon, vid kundbesök
● Ständigt planera för kapacitetsökningar enligt prognos
● Utbilda våra kunder i hur kontor kan utveckla sin återvinning och miljöpåverkan
● Genomföra transporterna med fordon som endast körs på fossilfritt bränsle
● Eventuell tjänstebil för säljare och chefer skall vara elbilar
● Göra bra kvalitets- och miljöval i samband med inköp
● Säkerställa att alla nyanställda genomgår en kombinerat praktisk och teoretisk grundutbildning inom avfallsfrågor, klimatförändringar, återvinning och processarbete
● Sträva efter en transportplanering som innebär att tomkörning minimeras
● Trafikleda optimerat för att körrutterna skall kunna hantera flera kunder i samma port
● Arbeta med riktad försäljning i områden som redan har tätt med kunder
● Hantera leveranser av produkter i samband med hämtningar
● Kontrollera om mer kan hämtas vid samma tillfälle utöver beställning
● Utföra tjänster som motsvarar kunders krav på leveranskapacitet, tidspassning samt övriga kvalitets- och miljökrav
● Bidra till att våra kunder minskar sin negativa miljöpåverkan genom att återvinna fler fraktioner
● Kontinuerligt utbilda och informera medarbetare i kvalitets- och miljöfrågor
● Belöna medarbetare som genererar spontan och positiv feedback från kund
● Uppmana till ecodriving och defensiv körteknik
● Anamma initiativet Fossilfritt Sverige
● Anamma initiativet Klimatpakten

Stockholm 8/9 2021
Dino Eklöf, VD

 

Ladda ner dokument:

ISO9001 & ISO14001 – Kvalitetscertifikat
ISO9001 & ISO14001 – Certificate (English)
Office Recyclings Verksamhetspolicy